תקנון התנהגות אסקייפ רום טרויה

הכניסה למתחם חדר בריחה טרויה (להלן – "המתחם") מהווה הסכמה לאמור בתקנון זה והתחייבות לפעול על פיו;

  1. הכניסה למתחם תחת השפעת סמים ו/או אלכוהול אסורה.
  2. לא ניתן להכניס למתחם מזון ו/או משקאות.
  3. חל איסור מוחלט לנהוג במתחם באלימות מילולית ו/או פיזית.
  4. חובה להישמע להוראות המפעיל/ה לפני, במהלך ובתום המשחק.
  5. החפצים המצויים במתחם, הינם רכושם הבלעדי של חברת חדר בריחה טרויה אין לקחת אותם/לעשות בהם שימוש מלבד ע"פ הנחיית המשחק.
  6. השארת טלפונים ניידים, טאבלטים ודומיהם בחדר ההמתנה, הינה תנאי מתלה לכניסה לחדרי המשחק.
  7. בעת המשחק, יש להפעיל כוח סביר בלבד ולהימנע מגרימת נזק ו/או אובדן, מכל מין וסוג שהוא.
  8. תוכן המשחק מוגן בזכויות יוצרים של בעליו, אין להעתיק, לצלם, להקליט, לשדר, להעביר או להוציא מהמתחם בכל דרך שהיא ובכל מדיה ו/או אמצעי אלקטרוני, פרטים הנובעים ממנו ו/או הקשורים אליו, בין לשימוש פרטי ובין אחרת.

אי קיום איזו מהוראות תקנון זה, יביא להפסקת המשחק לאלתר והוצאה מהמתחם, ללא קבלת החזר כספי.
חברת חדר בריחה טרויה תהא זכאית לשיפוי מלא מכל משתתף אשר יגרום לנזק, הוצאה ו/או אובדן.
המתחם מצולם ומוקלט.

מדיניות הזמנה

הזמנה של פעילות, הינה קבלת המזמין, אישור בדוא"ל חוזר מחדר בריחה טרויה המאמת את כל פרטיה

הזמנה של פעילות במבצע / קופון, ניתנת למימוש, דחייה או ביטול במועדים הנקובים בגדרם.

הפעילות תתקיים בדיוק בשעה המוזמנת ועל כן, על המזמין להגיע כ-10 דקות מהשעה הנקובה של הזמנתו.